OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi:
AUTOCENTRUM M.L.M, spol. s r.o., IČ: 28277015, se sídlem V Kůtě 312, 688 01 Uherský Brod - Havřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl C, vložka 58128 (dále jen „MLM“)
a objednatelem zakázky (dále jen „zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností MLM a zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku, v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností MLM a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody MLM a zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům zaměstnanci MLM tuto společnost nezavazují.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s MLM, tedy od okamžiku, kdy je mezi MLM a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi MLM a zákazníkem musí být činěny písemně, včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese www.autocentrum-mlm.cz a dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav MLM.

 

I. Zakázka

1. Smlouva o dílo (dále jen „zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP. Zákazník si může od MLM tyto VOPSP bezplatně vyžádat.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat nebo změnit i elektronickou formou – e-mailem a to za podmínky, že e-mailová adresa zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi MLM a zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres MLM.

4. MLM má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. MLM se zavazuje v rámci provádění zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není MLM oprávněn ani povinen činit jménem zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu zakázky jakékoliv právní úkony v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

 

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.

3. MLM je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

 

III. Termín dokončení zakázky

MLM je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je MLM povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

 

IV. Předání a převzetí zakázky

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně MLM, není-li dohodnuto jinak.

2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do 10 dnů od termínu sjednaném v zakázce nebo od oznámení o dokončení zakázky vzniká MLM právo účtovat parkovné ve výši 200,-Kč plus DPH za každý den, kdy je zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu zakázky na zákazníka a to prvním dnem prodlení.

 

V. Vyúčtování zakázky

1. Cenu prací účtuje MLM na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na zakázce (předběžně sjednaná cena zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí MLM nejpozději do 12hodin od sjednání zakázky. V případě, že zákazník před provedením zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně MLM, je povinen zaplatit MLM částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP.

 

VI. Platební podmínky

1. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený MLM pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny zakázky zákazník a MLM sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

3. MLM je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky; pro případ nesložení vyžádané zálohy má MLM právo pozastavit provádění díla do doby připsání zálohy na účet MLM nebo do jejího zaplacení v pokladně MLM. O dobu prodlení zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

 

VII. Zadržovací právo

1. MLM je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu zakázky MLM bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude MLM odsouhlasena.

 

VIII. Záruka

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci.

2. Dodavatel poskytuje na provedené mimozáruční opravy a servis záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.

4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět zakázky od MLM bez vad a poškození. Nevytkne-li zákazník při převzetí předmětu zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození zakázky.

5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu zakázky, po jeho převzetí zákazníkem, musí zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti MLM s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá MLM zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. MLM důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce odstraní na své náklady. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník předem písemně požádá MLM o možnost provedení opravy třetí osobou, a MLM schválí odstranění vady MLM konkrétně označenou třetí osobou. MLM nese náklady na mzdu, materiál a přepravné nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku zákazníka se záruka neposkytuje a zákazník nese riziko škody.

9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • předmět zakázky nebyl MLM dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,
 • MLM neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst 7. tohoto článku),
 • vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst 5. tohoto článku.
 • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,
 • závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u MLM a společnost MLM tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady si ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

 

IX. Odpovědnost za škodu
 1. MLM odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozidla) odpovídá MLM pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.
 3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky písemně uplatnit u MLM případnou škodu na předmětu zakázky, pokud za ni MLM odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět zakázky bez vad. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá MLM, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí MLM zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí MLM částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu zakázky, které MLM převzal do úschovy, hradí MLM zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu zakázky, jinak se má za to, že MLM předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.
 5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v době uzavírání zakázky v předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti MLM nebo zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny zakázky, nebude-li písemnou dohodu výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé MLM, zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.
X. Výhrada vlastnictví
 1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví MLM až do okamžiku úplného zaplacení ceny zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.
 2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví MLM, nebylo-li písemně při převzetí zakázky sjednáno jinak.
XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem MLM, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem MLM jednat.
 2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi MLM a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.
XII. Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla MLM pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.
 3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn zakázku týkající předmětu zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem zakázky v rozsahu zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2011

 

V Uh. Brodě dne 30.01.2011

za AUTOCENTRUM M.L.M, spol. s r.o.

Miroslav Smrtka

jednatel společnosti

 

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve formátu pdf.